Vem, vad, vilka skyddar Schött?

Mysteriet tätnar. Men vi får inget veta. Vad är det som blivit anmält av en majoritet av kyrkoherdarna på Gotland  och av HH Petersson själv. Att Ansvarsnämnden också inlett ett ärende utan att det finns något skriftligt underlag, noterar jag också.

Efter samtal nu senast med juridiska fakulteten i Lund, faktiskt bara för en kvart sedan när jag nu skriver detta (och innan jag öppnat beslutet från Ansvarsnämnden) gick vi igenom vad rakt skaderekvisit är, det som innebär att en handling kan lämnas ut, Svenska kyrkan har valt detta raka skaderekvisit. Varför? För att offentlighetsprincipen inte skulle kunna begränsas mer än absolut nödvändigt. 

Så vad är det då som är absolut nödvändigt att skydda från insyn? Så pass att inte ens anmälan kan få läsas?

Den preliminära slutsatsen jag nödgas dra, är att fallet är värre än vad jag i min oskuld kunde tänka. Minns var ni läste detta först! Så vad, vem eller vilka skyddar Schött? Med precis denna typ av argument kan folk kastas i fängelse i alla totalitära stater, där man alls inte vill ha insyn. 

Till detta: jag satte mig vid skrivbordet med en kopp kaffe för att balansera intag av pepparkaksdeg, alltså en fridsam fredagseftermiddag. Så blir det så här! Finns det, det är frågan, någon kyrkoherde som vill skicka över sin anmälan och är den gjord i tjänsten och alltså tillgänglig via pastoratet eller är det en kyrkoherdens fritidssysselsättning vi ser spåren av.

SKÄL FÖR ANSVARSNÄMNDENS BESLUT

Det öppna samtalet och den fria granskningen av Svenska kyrkans verksamhet är av avgörande vikt för Svenska kyrkan som öppen folkkyrka med demokratisk organisation. Som kyrkostyrelsen har anfört har därför var och en, enligt 11 § lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan, rätt att ta del av Svenska kyrkans handlingar om det inte råder någon särskild begränsning, t.ex. med hänsyn till skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. Se kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2003:7, avsnitt 12, och Edqvist m.fl., Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2018 med kommentarer och angränsande lagstiftning, 5 uppl, sid. 773-774.

Den inomkyrkliga handlingsoffentligheten, som regleras i 53 kap. 3–11 §§ kyrkoordningen, är i det sammanhanget av grundläggande betydelse. Vissa undantag från huvudregeln om offentlighet har emellertid ansetts nödvändiga. Förbud mot att röja vissa uppgifter regleras i 54 kap. kyrkoordningen. Om de skyddade uppgifterna förekommer endast i vissa delar av en handling kvarstår rätten att ta del av handlingens övriga delar.

I kyrkans tillsyns- och överprövningsverksamhet gäller, enligt 54 kap. 4 a § kyrkoordningen, förbud mot att röja uppgifter om en enskilds personliga förhållanden. Förbudet gäller om det av någon särskild anledning kan antas att personen i fråga eller någon närstående lider men om uppgiften röjs. Här gäller alltså ett rakt skaderekvisit. Det råder således en presumtion för offentlighet, dvs. att handlingen kan lämnas ut.

Ansvarsnämnden gör bedömningen att de aktuella handlingarna innehåller sådana uppgifter som enligt 54 kap. 4 a § kyrkoordningen inte kan lämnas ut. Med hänsyn härtill och då de skyddade uppgifterna förekommer inte endast i vissa delar av handlingarna, avslås Dag Sandahls begäran.

Tilläggas kan att Ansvarsnämndens initiativärende inte innehåller något skriftligt material.

Ansvarsnämndens beslut får enligt 14 kap. 8 § kyrkoordningen inte överklagas.

Robert Schött

Robert Schött

ORDFÖRANDE

Maria Wetterstrand Hagström

Maria Wetterstrand Hagström

SEKRETERARE/FÖREDRAGANDE

Exp. till sökande