Påbyggnadsslända för kännedom

Dag Sandahl 17 november 2021

Till Ansvarsnämnden för biskopar

Jag begärde att få del av de anmälningar som inkommit till Ansvarsnämnden mot biskopen i Visby dels från Thomas Petersson själv, dels från sju av stiftets kyrkoherdar. Jag fick svar från Ansvarsnämnden:

Ansvarsnämndens gör en preliminär bedömning att vi inte kan lämna ut begärda handlingar med hänvisning till  54 kap. 4 a § KO. Om du vill få nämndens prövning kan du inkomma med en begäran om det.

När jag frågade efter handlingarna var jag inte medveten om att Ansvarsnämnden initierat en egen granskning av Thomas Petersson, alltså redan innan de anmälningar jag ville se kommit in. Det sakunderlag som finns för en sådant beslut om granskning vore det också av intresse att nu få ta del av. 

Jag begär härmed att nämnden prövar det preliminära beslutet och utlämnar relevanta handlingar som ligger till grund för Ansvarsnämndens vidare arbete. 

54 kap. 4 a § KO syftar i likhet med 39 kap. offentlighets- och sekretesslagen, men har i kyrkoordningen vänts vad gäller skaderekvisitet. Det betyder att uppgifter när det handlar om kyrkans personaladministration inte ska lämnas ut om det inte står klart att uppgifterna inte blir till skada för den enskilde eller närstående. Att detta ska gälla för personaladministration kan tyckas vara helt rimligt. 

Frågan måste dock ställas om detta ska gälla en anmälan som rör biskops tjänst och ämbete. Thomas Petersson kan knappast misstänkas för att i sin självanmälan ha röjt förhållanden som skulle gälla kyrkans personaladministration. De sju kyrkoherdarna kan möjligtvis ha anmält för att rikta klander mot Thomas Petersson. Det är svårt att veta eftersom handlingen preliminärt inte kan lämnas ut. 

Nu kan det förstås tänkas att saken gäller något där en skada för den enskilde (sagde Petersson) eller någon hans närstående kan uppstå. Den rättsordning vi har innebär att en anmäld fråga blir belyst. Att dessa handlingar kan behöva hanteras i en ordning som innebär att de inte lämnas ut, det har jag förståelse för. Men jag ifrågasätter om en anmälan verkligen ska räknas dit. Allra minst Thomas Peterssons egen.

Den skada Svenska kyrkan lider av hemlighetsmakeri kring en anmälan i ental eller flertal är svårbedömd men antagligen betydande. Hur trist det som en anmälan aktualiserar än är, tycks öppenhet om anklagelsen vara att föredra och därefter en rättsordning som kan avfärda eller verifiera anklagelsen. Att Thomas Petersson själv anmält skulle kunna tolkas som att det rimliga utfallet är att anklagelser mot honom avfärdas. Men det kan det kyrkliga allmänintresset inte veta, förrän de begärda handlingarna kan läsas.

Moheda dag som ovan

Dag Sandahl