Kan inte avhjälpas!

”Kring-gärningen” skulle vara avslutad före jul – men när? Antagligen Tomasmissenatt och då är detta läget just nu. Men det fungerar inte så att mina tankars kring-gärning kring händelserna i Luleå domkapitel stillat sig. Jag läser domen och häpnar fortsatt. Jag vet inte vilka som satt i utredningsgruppen, men uppenbarligen var de ”alldeles vanliga” och en sådan alldeles vanlig/menig heter på grekiska idiotos. Detta mitt språkvetande fungerar inte som tröst. Hur kunde det bli så här?

Minns ni hur det fungerade i skolan? Arga tonårstjejer stod i grupp och hetsade upp sig medan killarna inte brydde sig ett dugg. Precis det mönstret återfinns i domkapitlets material. Samt detta att lärarkraften, den numera avkragade, inte riktigt fattade varför en av tjejerna reste sig och gick med repliken om Bibeln ”den kan ni behålla”. Hon fattade inte att tjejen skulle åka hem. På rasten stod det klart, och då ringde konfirmandläraren hem till flickans mamma. Tjejen och mamman kom tillbaka på kvällen och det verkar som om mamman var mer upprörd än konfirmanden. Konfirmandläraren bad om ursäkt om inte 7 gånger 70 gånger så flera. Egentligen kunde man undra varför hon skulle be om ursäkt. Den 15-åriga flickans sexualitet ska väl inte styra konfirmandundervisningen – vilken sexualitet vi nu talar om. Och det övergripande fattar vi, som beskådat Pride-paraderna och deltagarnas ålder. Vi lever inte i en tid som är påfallande barmhärtig mot människor, kanske minst mot unga.

Vad som sedan hände var en massanmälan av föräldrar. Också här är det ”Red Alert”. Vad anmälde de egentligen? Utredningsgruppen (den i beslutsunderlaget anonyma) tog fasta på två sakfrågor: evolutionsteorin som pastorn inte trodde på och HBTQ-frågan, där pastorn menade att alla människor skulle behandlas så att de inte blev kränkta, men att de sexuella variationer som handlade om annat än en kvinna och en man kommit in efter syndafallet. Det är väl inte en helt orimlig tanke? Om skapelsen går sönder så går väl allt i skapelsen sönder? Hur tänker ni? 

Här var det dock inte möjligt att tänka logiskt eller kliniskt utan allt som sades skulle hanteras värderingsmässigt och utan koppling till undervisningssituationen. Man skulle, och det är ingen elakhet utan en besvärande omständighet, kunna säga att barnperspektivet tagit över. Det kunde det kanske ha gjort om frågan blott ställts att gälla vad sägs i svensk skolundervisning/ungdomskultur och huruvida finns här några friktionsytor mot Kyrkans tro. En stiftsledning som tagit större ansvar än den i Luleå, hade kunnat ordna apologetiska kurser för att hantera den här sortens utmaningar.

Riktigt vad EFS kommer att göra vet jag inte. Konfirmandundervisning sa väl det som EFS-are i gemen brukar säga. I valet mellan biskop Wilberforce och Charles Darwin tror jag EFS-are håller på biskopen… Nog skulle man kunna tänka utmanande kreativt kring frågan om människan. Det fanns en del i 1800-talstänkandet som rätt logiskt ledde fram till den industriella människoutrotningen på 1930- och 40-talen, till steriliseringarna och i det yttersta till abortpolitiken. Det blir så när människan inte längre uppfattas vara skapad till ”the Image and Likeness of God”. 

Kring allt detta hade det gått att ställa frågor, men utredningsgruppen och domkapitlet anklagar mycket hellre. Var det ingen som var angelägen om att det i processen skulle finnas en försvarare? Inte domarledamoten? Inte biskopen? Att säga att Åsa Nyström gjorde en slät figur i sammanhanget vore att missfirma alla normalt släta figurer. Nyström har annars lovat att utöva biskopsämbetet så, att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen. Kyrkan, inte bara ”Svenska kyrkan” sålunda. Hon har lovat det där med Bibel och bekännelse och lovat att leva så bland människor att hon blir ett vittne om Guds kärlek och om försoningens ämbete. Ingenting i det domkapitelsbeslut hon skrivit under pekar på att hon tar sina löften på allvar. Herdesinne för den som är henne anförtrodd, förmår hon inte visa. Eller kan ni se det?

Utredningsgruppen och domkapitlet gör moraliskt styrda logiska felslut. Genom att ”enbart” redogöra för sin åsikt och sin syn ”och därigenom skuldbelägga personer med annan sexuell läggning” kan konfirmandprästen sättas dit. Hon, för det är en hon, har också brustit i sin skyldighet att företräda Svenska kyrkan och undervisa om dess tro, bekännelse och lära. Här tornar frågorna upp sig. Om en konfirmandlärare får frågan ”Vad tycker du om…?” så kunde kanske svaret vara ett svar just på den frågan? Till yttermera visso menar domkapitlet i sin bedömning, att konfirmandprästen ”genom att starkt ifrågasätta, motsätta sig och avfärda Svenska kyrkans teologiska tolkningar gällande vetenskapen om evolutionsteorin och hbtq-frågor” brustit i solidaritet med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Detta ser domkapitlet allvarligt på och allvaret tycks förstärkas eftersom ”hon .. vid upprepade tillfällen gett uttryck för och vidhållit sina åsikter i de aktuella frågorna”. Det ska nog uppfattas som att utredningsgruppen uppehållit sig vid frågor och fått svar. Vad betyder det annars?

Nå, att ge uttryck enbart för sin egen hållning (den konfirmanderna frågat om?) ”är att vilseleda i och med att det uppfattas som ett uttryck för Svenska kyrkans allmänna och enda hållning”. Jaha.Men för en evangelisk kristen är det självklart att en partikulärkyrkas partikulära meningar inte alldeles självklart är Kyrkans. Fråga dr Luther! 

Konfirmandprästen döms nu bort. Hon har brutit vigningslöftena genom att ”vid upprepade tillfällen så starkt motsatt sig Svenska kyrkans vetenskapssyn gällande evolutionsteorin samt tolknina, beslut och ställningstaganden i hbtq-frågor”. Man ville nog gärna se var just Svenska kyrkans vetenskapssyn slagits fast – och jag som undrar mest är docent… Jag ska fråga dr F och docent O vid tillfälle. Eller professor A och professor B och professor J?

Domkapitlet anför att den anklagades undervisning riktat sig till barn – och on visste att dessa barn (fast då kallas de ungdomar) hade olika sexuella läggningar. Alltså är hon ”uppenbart olämplig för sitt uppdrag”. Jag upprepar inte mig utan domkapitlet och detta utan beaktande av att kring-gärning ska undvikas men det är dock oundvikligt. Försök lägga denna mening på minne inför och under julfirandet:

”Med beaktande av att N N uppvisat brist på insikt och reflektion samtidigt som hon varit tydlig med att hon agerat utifrån sin personliga tro och övertygelse bedömer domkapitlet att dnena olämplighet inte kan avhjälpas.”

Varför skulle denna mening läggas på minne? Därför att Annandag Jul är en martyrdag. Hä har ni en formulering som duger som anklagelse mot martyrer och bekännare i det romerska riket, under inkvisitionen, under franska revolutionens kristendomsförföljelse, under bolsjevikernas utrensningar och i Tredje rikets kamp mot Bekännelsekyrkan.

Denna dom har underskrivits av Åsa Nyström och fattats också av domprosten Charlott Renman liksom diakonen Ewa Klarström-Karlsson. 

Domarledamoten Agneta Karlsson var föredragande och uppenbarligen den som ledde utredningsgruppen medan hennes ersättare som domar-ledamot fick fatta beslut, Anna Hjärtberg Wernqvist. 

Lekmannaledamöterna kan jag förbi med en barmhärtighetens tystnad men problemet med svenska domare som i det kyrkliga agerar så att de på många nivåer skapar osäkerhet om sin kompetens, borde kanske Domstolsverket observera. Så usla domar som denna gör att de frågor som måste ställas får betydligt vidare syftning. 

Vad med de i vigningstjänsten? Inte vet jag, men statsråd har fått gå på svagare indikationer än de som här föreligger. Här handlar det om en rättsskandal. Jag kan sakna Vilhelm Moberg!