FLASH! Överklagandenämnden friar Dr Imberg!

Doktor Rune Imberg frias av Överklagandenämnden.
Nämnden är inte verbalt brutal, men Domkapitlet i Göteborg går på ännu en smäll. Vilda västern är ej längre som förut, som vi vet. Men lite av det som fanns i stiftet förr, finns kvar när Överklagandenämnden griper in. Och utslaget är enhälligt.

Några finesser kan man se. Saken har handlat om biskopens andliga ledarskap. ”Begreppet andligt ledarskap är dock problematisklt eftersom det kan uppfattas på olika sätt.” Nå, då får vi väl gripa tillbaka till det reformatoriska och läsa Confessio Augustana art XXVIII. Gör det! Dumepiskopala är vi inte.

Lyssna nu: ”Enbart det förhållandet att Rune Imberg uttrycker åsikter som inte är förenliga med Svenka kyrknas nu gällande ordning på det sätt som skett medför dock inte att han kan anses ha brutit mot sina vigningslöften.” Där satt den. Men det kommer mera!’

”Utredningen ger inte stöd för at Rune Imberg faktiskt har agerat i enlighet med de åsikter han har gett utttryck för på annat sätt än genom att ge in den aktuella skrivelsen till domkapitlet. Tvärtom har han därefter medverkat i tillsynsärendet genom att yttra sig skriftligen och komma till möten när han har kallats. Rune Imbergs uppgift om att syftet med skrivelsen varit att få till stånd en dialoh med biskopen och stiftet om Svenska kyrkans relation till präster som inte bejakar präst- och biskopsvigda kvinnor, kan inte lämnas utan avseende. Det går därmed inte att med tillräcklig grad av säkerhet dra slutsatsen att han i handling är eller kommer att vara illojal mot Svenska kyrkans nu gällande ordning eller att han inte accepterar eller kommer att acceptera att stå under tillsyn av nuvarande biskop och domkapitel i Göteborgs stift.”

Visserligen kan jag ha med dr Luther ha synpunkter på präster som är lojala, vi är några som hellre vill se solida och solidariska präster i bibliek mening – men låt denna randanmärkning passera just nu.

Slutsatsen är själva käftsmällen:
”Vid en sammantagen bedömning anser Överklagandenämnden att det inte är klarlagt att Rune Imberg i handling har brutit mot sina vigningslöften. Domkapitlets beslut ska därför upphävas.”

Besutet får inte överklagas, som ni vet.

Glöm för allt i världen inte var ni fick läsa detta först!