En avkragning

Tord Rommel Oredsson förklarades obehörig som präst först av Linköpings domkapitel och därefter av Överklagandenämnden. Tord är född år 1963, son till Vera och Göran Oredsson samt prästvigd av Martin Lind år 2005. Han återfinns bland ”Övriga präster” i matrikeln.

Gärningsbeskrivningen lyder i all sin enkelhet: 
Tord Rommel Oredsson har vid ett flertal tillfällen i mediekanaler som handhas av den s.k. Nordiska motståndsrörelsen (NMR) uttalat sig direkt och indirekt antisemitiskt och islamofobiskt ochdärvid hänvisat till sin vigningstjänst. Han har vidare gett uttryck för djupt problematiska teologiska utsagor. Genom sitt förfarande har han brutit de löften som han har givit vid prästvigningen och genom sitt levnadssätt har han i avsevärd mån skadat det anseende en präst bör ha.

Vad svarade Oredsson? Han är inte medlem i NMR, men har som präst och privatperson medverkat i NMR’s radiokanal. Oredsson förstår inte varför mer än halva utredningen handlar om NMR. Teologin har han diskuterat som privatperson och inte i Svenska kyrkans namn. Oredsson undrar också om vilken nästa åtgärd ska bli om det inte råder åsiktsfrihet.

Svenska kyrkan har nog egentligen aldrig förklarat någon obehörig av dessa skäl. Utredningen är inte helt övertygande, må jag säga. Det är inte Oredssons teologiska ställningstaganden heller. Han driver tanken att Jesus inte var jude utan vit, han var från Galileen och det har, förstår Oredsson, att göra med att det var galler som bodde där. Jesus som frände till Asterix och Obelix är en överraskande tanke… Men påståendet att Jesus inte var besmittad av det judiska väsendet, var en tanke som både professor Hirsch och biskop Wurms på sin tid kunde omfatta. Den hörde samman med den tyska liberalteologin och dess betydande samtida kopplingar till Tredje rikets tänkesätt. Nej, Bultmann var inte nazist men antisemit var han. Hur var det med Walter Grundmann och hans institut för att avlägsna det judiska tankegodset inom kristendomen? Institutet tycks ha upphört år 1945. Det kanske för för lång att påminna om Marcion även om vi läst Harnacks bok om honom.

Till anklagelsen fogas att Oredsson är nazist. Vera Oredsson angörs från en dokumentär i P1 den 4 mars 2018: ”Min son däremot, han är nationalsocialist, direkt.” Själv säger han sig vara ”sann präst, sann kristen och sann nationalsocialist” men innebörden i begreppen är oklar eftersom han just som ”sann präst, sann kristen och sann nationalsocialist” bedömer ett meningsutbyte mellan XX och XX vara omdömesgillt. Det torde vara rätt svårt att få grepp om vad Oredsson lägger in i begreppen och domkapitlet har inte mödat sig över hövan. Är det skillnad på att vara ”nazist” och att vara ”sann nationalsocialist”? Och vad är en ”sann präst” för att inte tala om en ”sann kristen”?

Att Oredsson inte definierar sig som demokrat men markerar att han är uppvuxen i en demokratisk kontext (i en Stockholmsförort) kunde också behöva några preciseringar. Och då bortser jag från att mycket av utredningen handlar om NMR, en organisation som Oredsson inte tillhör. Så varför får den så stort utrymme i sakframställningen?

Hur kunde frågan alls hamna på domkapitlets bord? Modéus I tog initiativ, heter det. Men Modéus I har själv inte samtalat med Oredsson om några problematiska sidor av hans övertygelse. Domkapitlet har inte heller sett till att föra samtal av det slaget på biskopens uppdrag. Det är rätt sanslöst. Att Oredsson tröttnat på att besvara domkapitlets påståenden står klart. Han delar t ex inte domkapitlets definition av nationalsocialismen men känner i sin bekantskapskrets inga nazister. Att han med ”demokrater” uppfattar illgärningar som skett i demokratins namn, står klart. Nog hade det funnits goda skäl för Modéus I att föra djupgående samtal med Oredsson för att domkapitlet skulle veta vad beslutet fattades om. Vi lever dock i ett land med på papperet starkt skydd för åsikts- och yttrandefrihet. Men frestelsen att hålla sig på avstånd från syndare är en ständig frestelse i det kyrkliga, det förstår jag.

Vilka präster står på tur? AFA med demonstrationer, får en präst vara med där? Får en präst vara bolsjevik? Får en präst vara lustig?

Jag återger nu § 38 i sammanträdesprotokollet från domkapitlet i Linköpings stift den 26 februari 2019:

Tillsynsärende S 2019-0213
En präst påstås ha uttalat sig olämpligt, varför domkapitlet beslutar att tillställa prästen ett gärningspåstående för yttrande.

Gistad 2019 03 07
”Här står jag och kan icke annat, Gud hjälpe mig, amen!”
Tord Oredsson

(tråkigt att Er gedigna Expo-undersökning inte nämner alla Kristna invandrare jag hjälpt)

Min grundläggande fråga står fast: Varför i all sin dar brydde sig inte Modéus I om att tala med Tord Rommel Oredsson? Hör inte till biskops- och prästämbetet det där apostoliska att uppträda som en mor när hon sköter om sina barn och som en far genom att enträget vädja till de kristna att leva ett liv värdigt den Gud som kallar er till sitt rike och sin härlighet. Jag hänvisar till 1 Thess 2:7 och 11/12.

Hur vi ska få en rättssäker prövning i Svenska kyrkan är en fråga jag på min tid ställde i det s k Kyrkomötet.