Dagsländor

Sub specie aeternitatis

Vill du lämna en kommentar till Dag Sandahl som skriver dessa krönikor så är du välkommen att skicka ett mail till: [email protected].

Lånta fjädrar i pestens tid

Antje lutade sig mot doktor Luther när hon skulle instruera oss i denna pestens tid. Det hon sa var rätt allmänna råd. Riktigt vad som var bidraget från doktor Luther, själva teologin om ni vill, kunde man fundera över. Nu är jag vän med doktor F och frågade honom, per telefon självfallet eftersom vi lever i pestens tid. Han frågade vidare. Per telefon självfallet eller per mejl. Doktorer i systematisk teologi kan man lita på. Nå, det finns möjligtvis några lysande undantag, men likväl. Vad skrev Luther egentligen? Det kom ett svar från dr F så fort mina kommunikationsproblem lösts….

Vanvettet är inte ens milt, en inblick!

Covid-19 låter oss förstå det faktiska läget i och för kyrkolivet. Jag hade tänkt att denna slända skulle kunna avnjutas just 3 söndagen i Fastan, men det satte ett kommunikationshaveri stopp för. Det var inte mitt fel – men det är en klen tröst. Men tröst! Nu tar vi nya taget när förbindelsen upprättats.  I Lidingö kyrka är allt mässfirande inställt till Skärtorsdagen. Det ante mig. Den eukaristiska förnyelsen visar sig vara yta. Så är det på många fler håll. Det reformerta nattvardsbruket (engångsmuggar med oblat allt i ett, 500 i varje paket) eller det romerska med kommunion under en…

Corona-Flash! Ständigt denna Antje! Corona-Flash!

Det happade sig så, att jag kom att se och höra Antjes maning. Till vem begrep jag inte riktigt. Till det troende folket eller till folk i allmänhet? Någonstans på denna sida återfinns talet. https://www.svenskakyrkan.se/nyheter/coronaviruset-och-svenska-kyrkans-verksamhet- Antje lät Martin Luther säga några allmängiltiga sanningar på temat om vi ska fly när pesten härjar. Det skulle vi tydligen inte. Vi kan väl inte ens fly till Danmark om så vore. Ingen kan säga emot den lutherska klokskapen. Dr Luther sa därtill något om att vi måste förstå vikten av förtröstan på Gud också i tider av oro och osäkerhet. Jag är med….

Ett iota

Jag har lärt mig förstå skillnaden mellan den som säger vad församlingen gör, firar gudstjänst till exempel, och den som talar om vad som ska ske i församlingen. En liten bokstav, ett iota just, avgör vad som är vad. Det blir alltså en avgörande skillnad eftersom det som sker i församlingen kan organiseras centralt, kanske på färre kvadratmetrar och med centralt placerad personal. Det som församlingen gör blir något annat . Det händer nerifrån och struktureras från ett altare. Jag kan belysa. Det kan finnas ett önskemål, dvs ett ”vi vill”, om en angelägen och modig kyrka, som är öppen…

FLASH! Modéus II begår sig FLASH!

Dagsländan måste kompletteras för Modéus II begår sig och ger mer material att analysera, dvs lösa upp. Den som vill fundera – och vem vill inte det, när det är fredagen den 13:e – läser Modéus II i Aftonbladet. Han kommer att få beröm av andra professionellt religiösa. De gillar truismer och de ogillar en intellektuell hållning som granskar resonemang. Det floskulösa men inkännande hos Modéus II värderas alltså högt. ”Sans och inkännande måste gå hand i hand” är en sån där uppskattad fras. Ingen tjänar på panik, heter det också. Vem vill invända? Varje sergeant och fänrik i den gamla…

I innevarande kristid

Modéus II skickar till kyrkoherdarna i stiftet en hälsning i denna pestens tid. Han ber kyrkoherdarna förmedla hans råd till anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare och förutskickar att råden kan uppdateras. Med enkla komministrar kommunicerar han inte särskjilt fast han är pastor pastorum. Ser ni en präst med lång näsa är det en komminister. Vad är det för råd? Först kommer djupsinnigheten, att det är pastoralt viktigt att ta människors oro på allvar utan att spä på den rädsla som utbrottet medför hos somliga. Så kommer några ord om varsamhet och omsorg som grundinställning (ni vet vad jag tänker nu…),…

Ingen skitsak

När en politiker går till attack mot ett hunddagis blir det en rejäl artikel i Barometern (10 mars).  Namn på politikern sätts ut och parti. Det är socialdemokraten Jonas Hellberg, make till statsrådet Lena Hallengren som attackerar. Han har varit ute efter mig också och manat mig att lämna Svenska kyrkan. Ni förstår nog varför. Det beror på vad han, tidigare kyrkopolitikern, förstått av vad Svenska kyrkan är – eller kanske hellre förstått vad hon borde vara. Nå, jag villfor inte hans begäran, men noterar icke utan intresse de nya attackerna. Jag tror att de som är just kv*nn*pr*stm*tst*nd*r* och därtill…

Leftwaffe

Antje har det inte så lätt när informationen sprids, att de muslimer hon samarbetar med hör till det hårdföra sammanhang, som IS-mördare kommer ifrån. Egentligen förstår jag inte hur detta kunde hända. Vad har Kyrkostyrelsen informerats om? Vad har Frimodig kyrka sagt i kyrkostyrelsen? Reserverat sig? Har frågan ens presenterats där? Fanns inte UD- folk eller terroristsakkunniga från Försvarshögskolan, som kunde larmat i tid?  Vilken skada visavi medlemmarna har Antje åstadkommit genom detta samarbete med terrorklassat folk? Kommer någon ofint nog att påpeka hennes ovilja att tala ut om de kristna martyrerna i Mellanöstern, de som dödades för sin kristna …

Sönderfall i Lund och Långasjö samt annorstädes…

Grundläggande insikter kommer man inte ifrån vare sig man är man eller kvinna. Det räcker att vara människa. Som det där med Tomegapsgatan 8 i Lund. Och nu följer en gammelmansslända  – en sån där, där någon går i barndom. Det är en vinglande väg och på den vägen återfinns en hel del som sagts och skrivits förut. Tomegapsgatan 8 alltså! I huset på Tomegapsgatan huserade de kyrkliga studenterna. De var kyrkliga. Nu skulle de dock föras ihop med dem som var fria från kyrklighet, de frikyrkliga. Resultatet blev KRISS och i detta resultat häckade entusiaster. Entusiasterna skulle i tidens…

Mer från Värst-fronten

På Västfronten inte nytt, men det gamla som vi får möta på nytt, har klätt upp sig, förstår jag. Det är pastor Johanna: ”Jag har märkt att det är lätt att vara cool präst. Man kan ha lite mönster på tröjan och så är man plötsligt väldigt cool.” Hon ordinerades i februari och menar att hon kan vara cool präst till någonstans mellan 45 och 55 år.  Fenomenet är inte okänt i Kyrkans historia. Prosten Holmström sa till tjänstebiträdet, som skulle ha friluftsgudstjänst i det då (60-tal) fromma Alböke på Öland: ”Nu kommer de äldre att niga för dig, men…

Teologins metodfråga

Det unika att en präst i Svenska kyrkan blir muslim kommenteras med begreppet ”djup respekt”. Jag borrar inte mer i den djupsinnigheten, men frågor måste ställas: Vad borde kyrkoherden och kontraktsprosten göra i detta läge? Vad borde en biskop göra? Om en plutonchef lämnat sin pluton och gått över till andra sidan, hade kompanichefen och bataljonschefen agerat och brigadchefen sett till att följa upp. Vilken skada har truppen lidit och hur hanterar soldaterna det inträffade? Är defaitism vad som råder? Hur upprättas förbandsmoralen? Hållningen måste vara att inspektera och minimera skadan. På plats. Nu är det ju faktiskt krig, ett andligt…

Apostaten

Modéus II uttalade sig i fallet om den avfällige prästen, apostaten: “Jag har mött Ahmed Rekou Skjetne till ett samtal då han berättade att han konverterat till islam och därmed ville lämna uppdraget som präst. Livet kan ta vändningar som gör att en människa ser och väljer andra vägar i sin relation med Gud. För mig är det självklart att möta andra trosbekännare med djup respekt.” Värnamo Nyheter 4 mars 2020 Vi fick också veta att det görs en film om Ahmed Rekou Skjetne. Filmen Bekännelsen kommer att ha premiär på Svenska Bios stora salong i Gummifabriken i  Värnamo den…

La Nausée

Jag har motionsvägen i det s k kyrkomötet tagit upp att Svenska kyrkan håller sig med en kyrkopolitisk justis. En sådan har ingenting med rätt, rättvisa eller rättfärdighet att göra. Den uttrycker den härskande klassens intresse.  Nu ska jag uppfattas vara särskilt sakkunnig inom ämnesområdet. Jag är nämligen av Hovrätten över Skåne och Blekinge (”den härskande klassens lydiga redskap”, som en av kamraterna formulerade det i en skrivelse till sagda hovrätt) förvunnen till brottet ”Trots inför domstol”. Det kostade 200:- att inte tyst vika ner sig i en skenrättegång. Det kostade lika mycket för kamraten med den precisa klassanalysen av…

Fössta tossdan i mass

Fössta tossdagen i mass ska man äta massipantååta, det är om inte allmänt så alltmer känt. Stimulerad av denna dag, som rimligtvis på grund av dess egen inneboende helighet måste bryta fastan, kan man tänka biblliskt. Hebreerbrevet sålunda.  Kristus är betrodd att råda över hela Guds hus och hans hus är vi. Hebr 3:6 Oikos på grekiska är ”hus”. Vad nu det där tv-programmet med arkitekten som oupphörligen pussar allt och alla heter, har jag förträngt. Men det är klart att den som huset tillhör, bestämmer över huset. En arkitekt kan ha synpunkter, men inte mer. Detta oikos är byggt…

Lite sorgligheter

Nu får ni en ny rad eller två eller tre i genren ”Minns var ni läste det först”: ”Förklarad obehörig att utöva vigningstjänsten som präst: Ahmed Rekdou Skjetne, tidigare namn Leif Skjetne, Värnamo. Har anmält utträde ur Svenska kyrkan och konverterat till Islam.” Det torde väl vara första gången i historien som en präst i Svenska kyrkan blivit muslim. Jag behöver inte låtsas förfärad, eftersom jag är det. Mitt enda problem är att jag har så svårt att bestämma mig. Vilket uppfattar jag som värst, att bli kvinna fast man är präst och flerbarnsfar eller muslim fast man är kristen…

Pinan i Karlskrona

Ska jag ransonera sländor i fastetiden? Inte för fastetidens skull, men söndagar kanske kan vara sländfria, tänkte jag. Annars behöver det sländas så fort nya intressanta kyrkliga förhållanden dyker upp. Och det gör de. I strid ström.  Ta Karlskrona som exempel. Renoveringen av Fredrikskyrkan drog iväg. Den beräknades till 30 miljoner och slutnotan hamnade på 135 miljoner. När kyrkan återinvigdes, hette det att renoveringen skulle kosta 110 miljoner. Alla tycktes glada, eller? Nu ska inte kyrkolivet i Karlskrona prisas särdeles. En hel del har under årens lopp varit dåligt eller rentav uselt. Det bror på att det nog inte funnits…

Marxister och lutheraner

Karl Marx ville inte ha några marxister i släptåg och Martin Luther inte några lutheraner. För Marx handlade det om att tillämpa en metod, den materiella historieforskningen, och för Luther om en princip; Skriften som överordnad (kritisk) auktoritet mot kyrkosystemet. För att tillämpa metod och princip behövs sanningssökandet, inte efterapandet. Grundhållningen är sanningssökande. I vår kultur blev det med tiden ett sanningssökande med reservationer. Uppenbarelsens tid är förbi, hette det. Som bäst kan man dra slutsatsen att det finns en Gud som skapat, men några övernaturliga sändebud håller denna gud sig inte med. När Uppenbarelsens tid är förbi blev det…

28:e födelsedagen den 29:e

Morsans 28:e födelsedag den 29:e. Men 22 år död är hon. Det mystifierande ska vi slå vakt om. Det fördolda hör Herren, vår Gud, till och det uppenbarade tillhör oss och våra barn för all framtid”, som vi lärt oss. (5 Mos 29:29) På hennes gravsten står rätt födelsedatum. Församlingsprästen i Hörja (Lunds stift) tyckte synd om den lilla flickan, som skulle få så få födelsedagar ,och skrev omtänksamt in ett lämpligare födelsedatum: 1 mars. Präster kunde också i kyrko- och folkbokföringen vara snälla. Bara i oegentlig mening är födelsedag nr 28 en jämn dag. Men det hindrar väl inte…

Snöpligt

Biskopen hörde av sig: ”På Askonsdagen är det väl ännu värre än vad du så vänligt beskriver: I går i kyrkan sade prästen att jag bara är skit, och smutsade själv ner mig!” Jag säger ett enda: Det är bara realister som går i kyrkan. Där i kyrkolivet kan jag också möta medlidande: ”Så tråkigt att boken inte var bra. Du hade ju sett fram emot att få läsa den.” Vi talar om Svenska kyrkan som minoritetskyrka under redaktörskap av Sven Thidevall (Artos 2019) Det är rapporter från ett seminarium i projektet ”Folkkyrka i minoritet”. Det hela är välmenande. Men…

Solägget

Vad ska egentligen en sån där plusperson kallas om det befinns vara en plusperson av kvinnligt kön men när det gäller intellektuell redlighet utan plusvärden? Ni vet en sån där som okänsligt kommenderar genom att kommentera eller kommenterar genom att kommendera. Ni vet en sån där som utifrån sin position vet bättre än dem hon avfärdar. Jag sliter med frågan. Är Plussiluskan en bra samlingsbeteckning. Plussiluskan i norr? Givet att beteckningen visar sig fungera, har Plussiluskan gett fridsförbundarna kompletterande besked via Torsdagsdepressionen. https://www.kyrkanstidning.se/nyhet/biskopsmotet-gar-inte-laestadianerna-till-motes-0 Hon gör saken passande otydlig. Det är inte så enkelt att präster med klassisk kristen bibelsyn ställs till…