Dagsländor

Sub specie aeternitatis

Våga Wagner!

”Denna bok skulle Du nog förstå”, skrev docenten vid Åbo Akademi, dr Christian Braw. Jag blev orolig. Vad handlade boken om? Knepiga matematiska problem? Modus irrealis i grekiskan? Jag läser…

I polemisk iver

När jag hört berättelser från kyrkolivet efter min insändare som var en replik till Modéus II är jag benägen att föreslå ett förbud mot kyrkkaffet. Vill folk efter stärkande kyrkogång…


Nytt på Kyrklig dokumentation

 • Stockholmspräst skild från ämbetet (2024-06-18)
 • Kristi verkliga närvaro i nattvarden. Artikel av Kjell Petersson (2024-04-09)
 • SPT:s register för 2023 finns nu på under kategorin SPT Arkiv och register (2024-04-09)
 • Kristi kyrka och vår kyrka. Artikel av Kjell Petersson (2024-03-14)

  Länk till kyrkligdokumentation.nu

Kyrklig samlings manifest påsken 2023

Den kyrkliga situationen i vårt land har föranlett Kyrklig samling att ta fram ett manifest kring läget och vägen framåt.
Hela manifestet finns att läsa här ( 2023-04-08)


Missa inte artiklarna från Kyrklig samlings informationsblad 1962-1998

Läs under fliken historiskt


Om Kyrklig samling

Kyrklig samling är den enda organisationen i Svenska kyrkan som samlar bekännelserörelsen i hela dess bredd genom sitt Samarbetsråd där människor med olika fromhetsbakgrund kommer samman för gemensamma överläggningar och analys. Styrelsen har ett brett kontaktnät och har regelbundna överläggningar med företrädare för olika grupper som vill stå fast på den gamla bekännelsegrunden.

Det arbete som utförs inom Kyrklig samling sker ofta i det tysta men bär frukt när ledamöterna i Samarbetsrådet t. ex bär med sina möten med andra hem till ”sina” organisationer, när de skriver artiklar och engagerar sig i kyrkans liv och arbetar för kyrkans upprättelse. Vi är kallade till uthållig förbön för vår kyrka och vårt folk och tillsammans söka vägar att kunna leva i vår kyrka med bevarad sakramental trygghet.

Genom medlemskap i Kyrklig samlings stödförening stöder man detta arbete ekonomiskt. Medlemsavgiften är 200 kr per år och sätts in på Kyrklig samlings PlusGiro 55 99 05-5 eller via swish 123 181 84 75 med angivande av namn och adress.

 • Kyrklig samling kring bibeln och bekännelsen är ett samarbetsorgan för dem inom Svenska kyrkan som vill arbeta för att enda rättesnöret inom kyrkan skall vara Bibeln och bekännelseskrifterna. (Kyrklig samlings stadgar § 1)
 • Kyrklig samling bildades 1958 då biskop Bo Giertz inbjöd företrädare för olika fromhetsriktningar inom Svenska kyrkan med förankring i klassisk kristen tro och ett samarbetsråd bildades. Samarbetsrådet består av 24-30 personer från hela landet, som regelbundet samlas för överläggningar, informationsutbyte och teologisk reflektion. Samarbetsrådet utser en styrelse vilken samordnar och leder Kyrklig samlings arbete, som också innefattar ett teologiskt råd, en analysgrupp och vid behov andra arbetsgrupper. Ordförande är Anders Reinholdsson, KInna.
 • Kyrkligs samlings stödförening är en ideell förening som har till uppgift att ekonomiskt stödja verksamheten som bedrivs av Kyrklig samling och dess samarbetsråd.
  Medlemsavgiften är 250 kr fr.o.m. 2024. Ordförande i stödföreningen är Maud Lundin, Visby/Stockholm.

Kyrklig samling har Utgivningsbevis för databas nr 2019-053 utfärdat av Myndigheten för press, radio och tv enligt 1 kap 9 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen.
Ansvarig utgivare: Lars Björkman
Stf. ansvarig utgivare och med delegerat ansvar för sektionen Dagsländor: Dag Sandahl

Stöd Kyrklig samling med en gåva i det viktiga arbetet för Bibeln och Bekännelsen i Sverige

PlusGiro: 559905-5

SWISH: 123 181 84 75


En annan Kyrka

 • I flera år har docent Dag Sandahl arbetat med ett historieprojekt om Kyrklig samlings tillkomst och historia, men det blev mer än en organisationshistoria. Resultatet blev en bok med titeln En annan Kyrka – Svenska kyrkan speglad genom Kyrklig samling och Kyrklig samling speglad genom Svenska kyrkan och utkom på förlaget Gaudete 2018.
 • Den tar sitt avstamp i 1930-talet och skildrar utvecklingen fram till vår tid. Vår samtid blir mer förståelig när man ser och förstår bakgrunden och sammanhangen till varför Kyrklig samling bildades och hur Svenska kyrkan successivt förändrats. Det ger också verktyg till att möta framtiden.
 • Beställ boken på www.gaudete.se eller sajter där böcker säljs.