Notiser

Nyheter från Kyrklig samling kring Bibeln och bekännelsen


Oloph Bexell och Maud Lundin utsedda till hedersledamöter
Vid Samarbetsrådets överläggningar i Torestorp den 7 april 2019 utsågs Oloph Bexell, Uppsala och Maud Lundin, Visby till hedersledamöter. Under många år har de båda gjort betydande insatser i rådet och styrelsen för Kyrklig samling. Tidigare har tre personer utsetts till hedersledamöter genom åren nämligen Carl Strandberg, Erik Petrén och Dag Sandahl.
(2019-04-10)


Förändringar i styrelserna
Samarbetsrådet utsåg vid sitt senaste sammanträde den 7 april 2019 Rolf Pettersson, Lilla Edet som ny ledamot av Kyrklig samlings styrelse efter Agneta Grunditz, som avböjt omval.
I Stödföreningens styrelse hade Patrick Lind begärt att få bli entledigad. Som ny ledamot valde årsmötet Erik Kalin, Växjö.
(2019-04-10)


Brev till Kyrklig samlings understödjare. Våren 2019.
Kyrklig samlings ordförande har skrivit ett nytt brev till stödföreningens medlemmar. Läs brevet här.
(2019-03-06)


Dag Sandahl hedersledamot

Styrelsen beslutade den 15 april 2018 i samband med bokreleasen av docent Dag Sandahls bok En annan Kyrka, att utse honom till hedersledamot. Genom sin bok har han på ett heltäckande och grundligt sätt skildrat Kyrklig samlings historia fram till våra dagaroch det som ledde fram till dess bildande. Styrelsen vill på detta sätt uttrycka sin uppskattning och tacksamhet för hans forskningsarbete.
(2018-05-02)


Nya ledamöter i styrelsen 
Efter Samarbetsrådets överläggningar den15 april 2018 består styrelsen av följande personer:
Yngve Kalin, Hyssna, ordförande; Lars Björkman, Svenljunga, vice ordförande; Hans Gustafsson, Stockholm, kassaförvaltare; Agneta Grunditz, Lund, sekreterare; Maud Lundin, Visby; Kjell Petersson, Hässelby; Björn Fyrlund, Varberg; Anders Reinholdsson, Kinna; Magnus Skredsvik, Skene och Kiki Pettersson, Lilla Edet.
(2018-05-02)


Kyrklig samling stöder portalen Kyrklig dokumentation
Kyrklig dokumentation är en portal där aktuella och historiska dokument och artiklar med relevans för Svenska kyrkan och svensk kristenhet görs tillgängliga. Kyrklig samling stöder denna sida, som är registrerad som en nättidning.
Det är många gånger svårt att snabbt få tillgång till aktuella dokument och Kyrklig dokumentation gör detta lättare genom att lägga hela dokument så man själv kan bilda sig en uppfattning.
Även äldre dokument kan vara svåra att finna och ett dokumentbibliotek håller byggas upp efterhand.
(2017-05-10)


Brev till Kyrklig samlings understödjare. Våren 2017.
Kyrklig samlings ordförande har skrivit ett nytt brev till stödföreningens medlemmar. Läs brevet här.
(2017-05-10)


Carl Strandberg och Erik Petrén har avlidit
Hedersledamöterna i Kyrklig samlings samarbetsråd Carl Strandberg, Strängnäs (1926-2013) och Erik Petrén, Gävle (1919-2013) har avlidit. När Kyrklig samling bildades 1958 blev båda ledamöter och de har genom åren spelat en ovärderlig roll i Kyrklig samlings arbete. Carl Strandberg blev Kyrklig samlings andre ordförande och Erik Petrén var under många år vice ordförande. Må de vila i frid till Uppståndelsens underbara morgon.
(2014-01-29)


Omistigt material i remissarbetet för alla som vill följa processen mot en ny Kyrkohandbok för Svenska kyrkan
Mikael Isacson och Mikael Löwegrens artikelserie i Svensk Pastoraltidskrift (20212 nr 22-25)

1. Liturgiska utvecklingslinjer under 1900-talet
2. Mässans samling och Ordet
3. Måltiden och mässans sändning
4. Några principiella synpunkter


Brev från Mekane Yesus kyrkan till Kyrklig samling
Efter kyrkomötets beslut i äktenskapsfrågan 2009 skrev Kyrklig samling brev till systerkyrkor i hela världen och bad om råd att hantera den uppkomna situationen. Efterhand har svar inkommit från flera kyrkor. Ett nytt brev nådde Kyrklig samling i dagarna från Mekane Yesus-kyrkan i Etiopen där kyrkans främste företrädare Dr Wakseyoum Idossa skriver: ”Även om vi inte kunde svara omedelbart på er begäran på det sätt ni hade förväntat, har vi bett – och gör det fortfarande – om Guds ingripande till att leda och hjälpa er i en så svår situation som att Guds kyrka [i Sverige] med hänvisning till mänskliga rättigheter helt underlåtit att förbli vid Guds auktoritativa, genuina och ofelbara Ord och i stället tolkar Bibeln så att de kan leva i enlighet med synsättet i sin kontext (omgivning).”
Kyrklig samling har hela tiden varnat för de vittgående ekumeniska konsekvenserna av äktenskapsbeslutet. Brevet från Etiopien bekräftar farhågorna.
(2012-05-12)


Brev till systerkyrkorna i äktenskapsfrågan 
Svenska kyrkan har i Borgåöverskommelsen förpliktigat sig till konsultationer med medlemskyrkorna innan ett beslut av avgörande betydelse fattas. Detta ägde inte rum inför beslutet i äktenskapsfrågan då Svenska kyrkan omformulerade äktenskapsbegreppet. Med anledning av detta tillskrev Kyrklig samling samtliga kyrkor inom Borgågemenskapen samt ett antal andra systerkyrkor efter beslutet Styrelsen har beslutat att nu offentliggöra Kyrklig samlings brev och de officiella svar från kyrkor som kommit in.
(2010-07-30)

Läs även
Uttalandet från Evangelisk Lutherska kyrkan i Tanzania


En appell för mission i Sverige
Svenska kyrkans medlemstal minskar snabbt. De senaste tio åren har mer än en halv miljon vuxna lämnat Svenska kyrkan. Endast en procent av Sveriges befolkning deltar i söndagens gudstjänst i Svenska kyrkans sammanhang.

Svenska kyrkans beskrivning av sig själv som ”folkkyrka” blir allt mer problematisk. Den är en alltmer marginaliserad och krympande företeelse i vårt samhälle. Den period i Sveriges historia då alla kunde förutsättas vara döpta kristna varade i åttahundra år (1150-1950). Missionsuppgiften i Sverige är nu större än den varit sedan 1100-talet. Sverige är idag åter ett missionsland.

I hela Västerlandet är ”religionens återkomst” ett faktum som det skrivs förundrade artiklar och böcker om. Och det gäller även Sverige, där kulturliv och samhällsdebatt öppnat för frimodig kristen närvaro – och mothugg till den! Nu är det dags för vår Svenska kyrka att vakna upp och svara ja när Gud kallar oss till mission i vårt eget land!Kyrklig samling vill därför rikta en appell till Sveriges församlingar att frimodigt svara ja på Guds kallelse till mission och ösa ur sina rika källflöden och erfarenhet av Guds befriande nåd.För att inleda ett brett rådslag på alla nivåer i kyrkan har Kyrklig samlings teologiska råd sammanställt ett dokument med titeln ”En appell för mission i Sverige.” I dokumentet presenteras en bakgrundsbild till utmaningen för mission i Sverige, en genomgång av begreppet mission och några framtidsblickar. Tanken är att dokumentet ska bilda underlag för diskussioner i kyrkoråd, medarbetarsamlingar och i övrig fortbildning.Frågor besvaras av teol.doktor Kjell Petersson på telefon 070-6693789 eller professor em. Bengt Holmberg på telefon 073-6750177 Dokumentet finns att ladda ner och får fritt mångfaldigas och återpubliceras.I Svensk Pastoraltidskrift nr 9/2010 återfinns hela dokumentet som ett mittuppslag, som kan tas ut och mångfaldigas. För vidare upplysning och beställning av fler tidningar kontakta redaktören Björn Fyrlund, 0340-279235.(2010-05-10)


Erik Petrén hedersledamot
Vid Samarbetsrådets överläggningar i Stockholm den 21-22 mars 2010 utsågs lektor Erik Petrén, Gävle till hedersledamot.
Under 50 år har hans insatser för Kyrklig samling varit ovärdeliga och under många år fungerade hans som rörelsens vice ordförande. (2010-03-28)


Kyrklig samlings verksamhet renodlas
Samarbetsrådet har gett sitt bifall till styrelsens förslag att renodla Kyrklig samlings verksamhet. Styrelsens strävan har varit att effektivisera och konkretisera arbetet till stöd för dem som uthålligt håller fast vid Guds ord som kyrkans enda rättesnöre.

Svenska kyrkan befinner sig i en allvarlig kris. En kyrka som blivit otydlig i sin bekännelse till den levande Herren och försöker legitimera sin existens med att tillhandahålla ett andligt smörgåsbord, där var och en kan äta vad han vill, har ingen framtid.

För att bättre fullgöra sin kallelse kommer verksamheten att renodlas mot teologisk reflektion, samtidsanalys etc., där hela den klassiska teologin lyfts fram som helhet med en bred ekumenisk öppenhet gentemot medkristna i andra samfund, som vill stå fasta på den bibliska grunden.

Huvuduppgiften kvarstår att vara en mötesplats och ett samtalsforum genom samarbetsrådet med företrädare från de olika fromhetsriktningarna i Svenska kyrkan, som bejakar portalparagrafens ord.
Men dessutom fokuseras på teologisk reflektion, samtidanalys, utgivningen av vägledande skrifter, PM, traktater o.s.v.

Samtidigt vill Kyrklig samling aktivt stödja andra organisationens, rörelser och grupperingar som arbetar för Svenska kyrkans upprättelse. Inom det kyrkopolitiska området är Frimodig kyrka ett hoppfullt tecken.

Kyrklig samling vill uppmuntra rörelser som OAS, ELM-BV, Kyrkliga Förbundet etc. i deras strävan att ordna stora och små möten på den gamla bekännelsegrunden.
Där människor finns, som vill mötas under Kyrklig samlings namn, för gemensamma möten ges möjlighet efter den modell som finns i Lunds stift.

Följande arbetsmodell har beslutats:
1. Samarbetsrådet möts minst en gång om året, för gemensam analys och informationsutbyte

2. Styrelsen möts tre/fyra gånger om året för att leda det operativa arbetet.

3. Tre, under styrelsen, självständigt arbetande organ har tillskapats:

a). Kyrklig samlings teologiska råd

b) Kyrklig samlings informations- och skriftutskott

c) Analysgruppen
(2008-02-25)


Carl Strandberg utsedd till hedersledmot
Samarbetsrådet har vid sitt sammanträde i Stockholm beslutat att utse domprost em. Carl Strandberg, Strängnäs till hedersledamot av Samarbetsrådet. Han har varit ledamot i rådet sedan dess bildande 1958 och var den som efterträdde biskop Bo Giertz och blev Kyrklig samlings andre ordförande. Han innehade uppdraget 1989-1996.
(2008-02-25)


Ditt stöd behövs!
Gåvor till Kyrklig samlings arbete mottages tacksamt. Medlemsavgiften i stödföreningen är 200 kr per år. Plusgiro: 559905-5  Swish: 123 181 84 75